HomeViše o projektuProjektni tim

Projektni tim

VODITELJICA PROJEKTA: dr. sc. Danijela Birt Katić
CROSBI profil:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/292032
Životopis
Danijela Birt Katić rođena je u Bjelovaru 1981. Godine 2005. diplomirala je povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2013. na istome fakultetu s temom Obitelj, imovina, nasljedna pravila i prakse: postojanost i promjene u selima bjelovarskoga kraja. Trenutno je zaposlena kao docentica i pročelnica Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Sudjelovala je na više znanstvenih projekata te objavila radove vezane uz istraživanja srodstva, obitelji i društvene sigurnosti. Tijekom 2017. i 2018. sudjelovala je na projektu popularizacije etnologije i antropologije u srednjim školama u Hrvatskoj koje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. Od 2018. godine voditelj je hrvatskog tima na projektu Translating Socio-Cultural Anthropology into Education – TRANSCA, financiranog sredstvima programa ERASMUS+.
Njezini znanstveni interesi uključuju niz tema i kulturno antropoloških pristupa istraživanjima obitelji i srodstva, mobilnosti i antropologije obrazovanja. Na Odjelu za etnologiju i antropologiju sveučilišta u Zadru nositelj je kolegija Antropologija obitelji i srodstva, Povijest hrvatske etnologije, Etnologija i turizam i Hrvatske Etnografije. Od 2017. godine predsjednica je InASEA (International Association for Southeast European Anthropology).

SURADNICE:
dr. sc. Marija Buterin Mičić
CROSBI profil: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/298121
Životopis
Od lipnja 2007. godine zaposlena je kao asistentica na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Akademski stupanj doktorice znanosti stekla je 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanju je docentice od 2016. godine. Znanstveni interes primarno obuhvaća područje školske pedagogije. Voditeljica je nekoliko obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije (Uvod u školsku pedagogiju, Školska pedagogija i kurikulum suvremene škole, Interkulturalna pedagogija, Deskriptivna statistika u pedagogijskom istraživanju, Inferencijalna statistika u pedagogijskom istraživanju, Pedagoški aspekti istraživanja interkulturalizma te Istraživanje školskog i razredno-nastavnog ozraćja u kontekstu kurikulumskih promjena). Bila je suradnica u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. (Ko)autorica je 20 radova objavljenih u recenziranim časopisima i zbornicima radova. Članica je uredništva dva časopisa. Bila je članica organizacijskih i programskih odbora nekoliko međunarodnih znanstveno-stručnih skupova te aktivni sudionik više domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova, usavršavanja i aktivnosti s ciljem popularizacije znanosti.

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš
CROSBI profil:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/338575
Životopis
Rođena je 17.12.1982. godine u Rijeci. Živi u Novom Vinodolskom. Pohađala je osnovnu i osnovnu glazbenu školu Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom te srednju glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci, smjer instrumentalist-harmonikaš u klasi prof. Dražena Košmerla gdje je postigla zapažene rezultate po regionalnim i međunarodnim natjecanjima. 2008. godine diplomirala je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu sa temom „Priređivanje za harmonikaške ansamble“ u klasi prof. mr.art. Bashkim A. Shehua i stekla titulu profesora glazbene kulture. 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Glazba Romov v Primorsko-goranski županiji in možnosti uporabe glasbe Romov v vzgojno-izobraževalnem procesu na Hrvaškem“ na Filozofskoj fakulteti Univerze v Ljubljani, odjel Muzikologije, smjer Etnomuzikologije kod mentora red. prof. dr. Svaniborja Pettana. Od 2008. godine biva stalno zaposlena kao učiteljica solfeggia, harmonike i klavira u O.Š. dr. Jure Turića u Gospiću te na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, Odsjeka za učiteljski studij u Gospiću kao stručni suradnik – voditelj vježbi iz Metodika glazbene kulture. Od 2010. godine zaposlena je na radnom mjestu asistenta iz umjetničkog područja, polja glazbene umjetnosti na istom fakultetu a kasnije na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. Od 2018. godine bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za humanističko područje, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru te predaje kolegije iz Metodika nastave glazbene kulture, I, II, III, Glazbenog praktikuma I, II te Hrvatske tradicijske glazbe. Na matičnom Odjelu tajnica je podružnice Alumni kluba Sveučilišta u Zadru te predstavnica suradničkih zvanja u Stručnom vijeću Odjela za nastavničke studije u Gospiću. Autorica je nekoliko članaka te redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i u inozemstvu. 

Martina Krivić Lekić
Google Scholar profil: https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=iZvCRWMAAAAJ
Životopis
Diplomirala je povijest i etnologiju, znanstveni smjer, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Tijekom studija sudjelovala je na nekoliko etnoloških terenskih istraživanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za izniman angažman prilikom etnoloških istraživanja na području Ravnih kotara 2007. godine dobila je nagradu ˝Franjo Marković˝ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste se godine zapošljava u Državnom arhivu u Bjelovaru na radno mjesto arhivista. Radi na obradi i vrednovanju arhivskih fondova, istražuje različite teme na zahtjev korisnika te se usavršava na području arhivistike i digitalizacije. Ravnateljicom Državnog arhiva u Bjelovaru imenovana je 2015. godine. Izdavanjem ˝Etnografske spomenice Raven˝ rukopisa učiteljice Stane Štrk, pokreće nakladnički niz Arhivska spomenica u okviru kojega će se objavljivati odabrane etnografske i školske spomenice. Martina Krivić Lekić autorica je više od 10 stručnih i znanstvenih radova u kojima se bavi različitim povijesnim, etnološkim i arhivističkim temama s posebnim naglaskom na izradu tematskih vodiča i drugih pomagala za istraživače arhivskih fondova i zbirki. Posljednjih 5 godina urednica je izdanja bjelovarskog arhiva. Radi na približavanju arhivskog gradiva korisnicima i istraživačima kroz predavanja na stručnim skupovima, edukacijama i javnim predavanjima te priređivanjem tematskih izložbi arhivskog gradiva.

Adriana Pojatina, asist.
CROSBI profil:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/384734
Životopis
2019. godine završila diplomski dvopredmetni sveučilišni studij etnologije i antropologije i sociologije na Sveučilištu u Zadru. Tijekom preddiplomskog studija bila je član istraživačkog studentskog projekta “Životna svakodnevica Hrvata u Novom Travniku, BiH” koji je rezultirao radom “Kada mladi nisu prioritet u gradu mladosti” u monografiji “Novi Travnik između utopije i nostalgije” (ur. Mario Katić i Velimir Bugarin). Tijekom diplomskog studija bila je član istraživačkog tima studentskog projekta “Suvremeni konteksti tradicijske kulture Hrvata iz Vareša, BiH”. U procesu pripreme za terensko istraživanje po preporuci mentora doc.dr.sc.Maria Katića je, s preostalim kolegama studentskog projekta, pripomogla u skeniranju rukopisa Mije Žuljića “Današnji vareški dijalekat” iz 1908.godine, koji se nalazi u HAZU u Zagrebu. Iz navedenog projekta temeljila je svoj diplomski rad “Između života i smrti: starenje i umiranje u Varešu, BiH”. Godine 2019. upisuje poslijediplomski studij “Humanističke znanosti” na Sveučilištu u Zadru, u polju etnologija i antropologija, te se zapošljava kao asistent na projektu HRZZ-a “Jadranska maritimna hodočašća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu” (PIGRIMAR) na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru.

dr. sc. Ivana Štokov
CROSBI profil:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/358533
Životopis
Ivana Štokov (r. Gmižić) rođena je 12. travnja 1990. godine u Zagrebu. Opću gimnaziju „X. gimnazija Ivan Supek“ u Zagrebu završila je 2009. godine, a te iste godine upisala je preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij etnologije i antropologije i geografije (smjer: nastavnički) na Sveučilištu u Zadru. Godine 2012. stekla je akademski naziv sveučilišne prvostupnice etnologije i kulturne antropologije i sveučilišne prvostupnice edukacije geografije. Tijekom ljetnog semestra ak. god. 2012./2013. boravila je na Sveučilištu u Grazu (Austrija) kao dobitnica stipendije Programa za cjeloživotno učenje – potprogram Erasmus. Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zadru za postignute izvanredne rezultate u studiju u akademskoj godini 2012./2013. godine 2014. završila je diplomski dvopredmetni sveučilišni studij etnologije i antropologije i geografije (smjer: nastavnički) na Sveučilištu u Zadru te stekla akademski naziv magistra etnologije i magistra edukacije geografije. Kao doktorand na znanstvenom projektu „Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)“ suradnice prof. dr. sc. Dunje Brozović Rončević (voditelj projekta prof. dr. sc. Ranko Matasović), a u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, zaposlena je pri Sveučilištu u Zadru od 2015. do 2020. godine. Tada je i upisala poslijediplomski studij Humanističke znanosti, smjer etnologije i antropologije pod mentorstvom prof. dr. sc. Dunje Brozović Rončević. U studenom 2020. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima“ te je stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Tijekom rada na projektu i u sklopu istraživanja za doktorsku disertaciju, njezin istraživački fokus bio je na sistematizaciji arhivske građe, izradbi računalnih baza podataka, kartografiranju etnojezične građe primjenom geografskog informacijskog sustava (GIS) te izradbom interaktivnih mrežnih prikaza.

dr. sc. Karmen Turčinov
CROSBI profil:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/361014
Google Scholar:
https://scholar.google.hr/citations?view_op=list_works&hl=en&user=KFopuJAAAAAJ
Životopis
Radi kao srednjoškolski profesor u dvije zadarske srednje škole: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića i Prirodoslovno – grafička škola. Poslijediplomski studij „Humanističkih znanosti“ na Sveučilištu u Zadru upisuje 2010. godine. Tijekom studija sudjelovala je na nekoliko znanstvenih i stručnih skupova, a s referatima na godišnjem znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog etnološkog društva: Etnologija i komercijalizacija tradicijske kulture,  u Zagrebu 01. lipnja 2012, te na skupu poslijediplomskih studenata etnologije i kulturne antropologije 6. prosinca 2012, s podneskom: Doživljavanja, ponašanja i djelovanja žena u svakodnevici patrijarhalnog sustava otočne zajednice, koji se održao u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Obranila je doktorsku disertaciju: Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi Murtera i Kornata od polovine XIX. do polovine XX. Stoljeća, u Zadru 16. travnja 2015. U časopisu Ethnologica Dalmatica vol. 23 iz 2016. godine, objavila je izvorni znanstveni članak pod naslovom: Težakinje na moru – iskorak iz rodne uloge. Sudjelovala je u projektu: Akcijski plan održivog korištenja resursa murterske regije Vrana – Murter – Kornati koji je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske na temu patrijarhalnih rodnih odnosa murterskog i kurnatskog kraja, izdavač je Udruga Argonauta, 2016. U postupku objavljivanja joj je rad pod naslovom: Mačka zvana Nikadnerecinemogu u zborniku Knjiga o mačkama: od Bastet do Catwoman izdavača Jesenski i Turk. Autorska knjiga nastala na osnovu doktorata u postupku je objavljivanja u izdanju Sveučilišta u Zadru. Redovito sudjeluje u radu časopisa Spektar – antropološki kutak, školskom listu Prirodoslovno – grafičke škole u Zadru. U periodu između 2010. i 2017. godine vodila je niz stručnih radionica na Etnološkom odjelu kao vanjski suradnik Narodnog muzeja u Zadru, kao i u Muzeju grada Samobora sa svim uzrastima; od predškolske do studentske dobi.

Dizajn i razvoj sadržaja na stranici: Martina Krivić Lekić Danijela Birt Katić
Interaktivnu kartu izradila: Ivana Štokov

Zadnja izmjena: travanj 2024.